Spausdinti

 

ĮSTATAI

 

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1.1. Sandrauga "Kitokia Lietuva" (toliau – Sandrauga) yra savarankiškas ir nepriklausomas nuo Valstybės ir savivaldybių valdžios ir valdymo institucijų, žinybų, partijų, politinių organizacijų bei kitų institucijų naudos sau nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma asociacija, savanoriškumo principu jungiantis Sandraugos veiklos tikslus palaikančius Lietuvos Respublikos ir kitų šalių fizinius bei juridinius asmenis (toliau – Asmenys).

 1.2. Sandrauga įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per Sandraugos valdymo organus (toliau – Valdymo organai). Pagal savo prievoles Sandrauga atsako visu turimu turtu. Sandrauga neatsako už Sandraugos dalyvių (toliau – Dalyviai) prisiimtus įsipareigojimus, o pastarieji neatsako pagal Sandraugos prievoles.

 1.3. Sandrauga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Sandraugos steigimo ir kitais jos veiklą reglamentuojančiais dokumentais, Sandraugos organų sprendimais, o tarptautinėje veikloje ir tarptautinės teisės aktais.

 1.4. Sandrauga įsteigta neribotam laikui.

 1.5. Sandraugos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

 

II. SANDRAUGOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

 

 

2.1. Pagrindiniai Sandraugos veiklos tikslai (toliau – Tikslai) yra:

 2.1.1.Siekti, kad Lietuvos Respublikoje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų;

 2.1.2. Siekti, kad Nacionalinės regioninės politikos vienas iš prioritetų būtų kultūros problemos;

 2.1.3. Siekti, kad Lietuvos Respublika būtų valstybė be korupcijos.

 Kongresas ir Konsultacinis komitetas turi teisę detalizuoti Tikslus.

 2.2. Sandraugos veiklos sritis:

 2.2.1. Informacija ir ryšiai;

 2.2.2. Profesinė, mokslinė ir techninė veikla;

 2.2.3. Administracinė ir aptarnavimo veikla;

 2.2.4. Finansinė veikla;

 2.2.5. Nekilnojamojo turto operacijos;

 2.2.6. Švietimas;

 2.2.7. Kita aptarnavimo veikla.

 2.3. Sandraugos veiklos rūšys:

 2.3.1. Knygų leidyba;

 2.3.2. Laikraščių leidyba;

 2.3.3. Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba;

 2.3.4. Kita leidyba;

 2.3.5. Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba;

 2.3.6. Kita, niekur kitur nepriskirta, finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą;

 2.3.7. Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas;

 2.3.8. Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;

 2.3.9. Teisinė veikla;

 2.3.10. Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla;

 2.3.11. Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla;

 2.3.12. Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;

 2.3.13. Vertimo raštu ir žodžiu veikla;

 2.3.14. Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla;

 2.3.15. Kelionių agentūrų veikla;

 2.3.16. Ekskursijų organizatorių veikla;

 2.3.17. Posėdžių ir verslo renginių organizavimas;

 2.3.18. Kultūrinis švietimas;

 2.3.19. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;

 2.3.20. Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla.

  

III. SANDRAUGOS TEISĖS IR PAREIGOS

  

3.1. Sandraugos teisės:

 3.1.1. Turėti sąskaitas kredito įstaigose;

 3.1.2. Turėti savo atributiką ir ja naudotis;

 3.1.3. Sudaryti sandorius, prisiimti įsipareigojimus, būti ieškovu ir atsakovu teisme, atlikti kitus juridinius veiksmus Sandraugos vardu;

 3.1.4. Vykdyti Įstatymams, Sandraugos įstatams (toliau – Įstatai) ir Tikslams neprieštaraujančią ūkinę komercinę veiklą;

 3.1.5. Gauti stojamuosius įnašus, kandidatavimo ir nario mokesčius bei kitus Dalyvio mokamus mokesčius (toliau – Dalyvio mokesčiai), tikslinius įnašus, pajamas iš vykdomos ūkinės komercinės veiklos ir kitas Įstatuose numatytas lėšas bei turtą;

 3.1.6. Valdyti, naudoti ir disponuoti Sandraugos lėšomis, nustatyti Sandraugos lėšų gavimo ir panaudojimo tvarką;

 3.1.7. Valdyti, naudoti ir disponuoti Sandraugos turtu. Nustatyta tvarka perleisti Sandraugos valdomą turtą ir lėšas, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį;

 3.1.8. Nustatyti savo organų struktūrą, kompetenciją, jų formavimo ir darbo tvarką;

 3.1.9. Steigti Struktūrinius padalinius, juos apjungti, prijungti, skaldyti ir panaikinti;

 3.1.10. Nustatyta tvarka steigti, reorganizuoti ir likviduoti įsteigtus ūkio subjektus, tapti jų dalyviais ir išeiti iš jų. Stoti į asociacijas, tarptautines organizacijas ir išstoti iš jų;

 3.1.11. Steigti fondus, įskaitant savišalpos fondus, teikti labdarą ir paramą;

 3.1.12. Rengti ir inicijuoti susirinkimus, mitingus, demonstracijas, piketus ir kitus Įstatymams neprieštaraujančius renginius, priemones bei veiksmus;

 3.1.13. Teikti Dalyviams moralinę, informacinę ir kitokią paramą;

 3.1.14. Nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Tikslus ir nuveiktus darbus;

 3.1.15. Atstovauti Institucijose Sandraugą, jos organus, Struktūrinius padalinius, Dalyvius, teritorines bendruomenes ir Asmenis;

 3.1.16. Nustatyti, kokie dokumentai ar informacija turi konfidencialių duomenų ir kurie Sandraugos organų sprendimai laikytini konfidencialiais;

 3.1.17. Turėti kitokias Įstatuose nenurodytas, bet Įstatymams neprieštaraujančias civilines teises.

 3.2. Sandrauga privalo:

 3.2.1. Turėti bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje ir antspaudą su savo pavadinimu;

 3.2.2. Nustatyta tvarka vesti vykdomos veiklos buhalterinę apskaitą, teikti valstybės institucijoms nustatytas ataskaitas;

 3.2.3. Mokėti Įstatymais nustatytus mokesčius;

 3.2.4. Sudaryti, periodiškai atnaujinti ir Administracijoje turėti Narių sąrašą;

 3.2.5. Vykdyti ir kitas Įstatuose nenurodytas, bet Įstatymais reglamentuotas prievoles.

 

 

IV. SANDRAUGOS DALYVIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

4.1. Sandraugos nariais gali tapti Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) užsieniečiai, sulaukę 18 metų, įsipareigoję įgyvendinti Sandraugos įstatuose numatytas teises ir pareigas.

 4.2. Sandraugos veikloje dalyvaujantys Asmenys vadinami Dalyviais. Kiekvienam Dalyviui suteikiamas vienas iš šių statusų:

 - bazinis Sandraugos dalyvis (toliau – Bazinis dalyvis);

 - kandidatas į Sandraugos narius (toliau – Kandidatas į narius);

 - tikrasis Sandraugos narys (toliau – Tikrasis narys);

 - Sandraugos garbės narys (toliau – Garbės narys).

 Žemiausias Dalyvio statusas yra Bazinis dalyvis, aukščiausias – Garbės narys.

 Baziniai dalyviai ir Kandidatai į narius nėra Sandraugos nariai, tačiau gali jais tapti.

 Tikrieji nariai ir Garbės nariai bendrai vadinami Sandraugos nariais (toliau – Nariai).

 Bet kokio statuso Dalyvis, teikiantis Sandraugai paramą, yra vadinamas Sandraugos rėmėju (toliau – Rėmėjas).

 Ūkio subjektą Sandraugoje atstovauja jo deleguotas ir Sandraugos prezidiumo (toliau – Prezidiumas) patvirtintas ūkio subjekto atstovas (toliau – Atstovas), kuriuo gali būti ūkio subjekto vadovas ar kitas jo įgaliotas asmuo. Atstovas privalo tenkinti Dalyviui-piliečiui, kurio statusas analogiškas atstovaujamo ūkio subjekto statusui, keliamus reikalavimus.

 4.3. Dalyvio teisės:

 4.3.1. Dalyvauti Sandraugos organizuojamuose renginiuose ir priemonėse;

 4.3.2. Populiarinti Sandraugą ir Tikslus, tuo tikslu pasisakyti apie jos veiklą, neviršijant savo kompetencijos ribų ir nekenkiant jai;

 4.3.3. Naudotis Sandraugos teikiamomis paslaugomis;

 4.3.4. Gauti moralinę, informacinę ir kitokią Sandraugos paramą;

 4.3.5. Remti Sandraugą visomis Įstatymams neprieštaraujančiomis priemonėmis;

 4.3.6. Pakeisti savo statusą į žemesnį, perduoti turimą statusą kitam Asmeniui;

 4.3.7. Pereiti iš vieno Sandraugos pirminio skyriaus (toliau – Pirminis skyrius) į kitą, pakeisti Atstovą;

 4.3.8. Bet kada išstoti iš Sandraugos;

 4.3.9. Teismine tvarka ginti savo teises ir apskųsti Sandraugos organų sprendimus;

 4.3.10. Naudotis kitomis Sandraugos dokumentuose nurodytomis Dalyvio teisėmis.

 4.4. Dalyvio pareigos:

 4.4.1. Vykdyti Sandraugai prisiimtus įsipareigojimus, nekenkti Sandraugai ir jos nediskredituoti;

 4.4.2. Palaikyti Sandraugos Tikslus, laikytis Įstatų ir Valdymo organų priimtų sprendimų, pripažinti Sandraugos organų įgaliojimus. Valdymo organų pavedimus ir nurodymus vykdyti sąžiningai, laiku ir išnaudojant visas savo galimybes;

 4.4.3. Būti korektiškiems ir bendruomeniniais, elgtis lojaliai ir solidariai kitų Dalyvių atžvilgiu, savo elgesiu ir veiksmais nekenkti Sandraugos ir jos Dalyvių garbei ir prestižui, neteikti tendencingos ir klaidingos informacijos apie Sandraugą ir jos Dalyvius, neviešinti Sandraugos organų sprendimų, jei tam nesuteikti reikiami įgaliojimai ar jie laikomi konfidencialiais;

 4.4.4. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas informuoti Sandraugos administraciją (toliau – Administracija) apie jai pateiktų Dalyvio ir Atstovo duomenų pasikeitimus;

 4.4.5. Ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pateikti Prezidiumui tvirtinimui

 priimtiną Atstovą;

 4.4.6. Kylančius nesklandumus ir pretenzijas spręsti geranoriškomis derybomis su Sandrauga ir jos Dalyviais, o nesuradus kompromiso išstoti iš Sandraugos;

 4.4.7. Saugoti ir tinkamai naudoto Sandraugos turtą ir lėšas, vengti veiklos darančios žalą Sandraugai, atlyginti Sandraugai ir Dalyviams padarytą žalą;

 4.4.8. Saugoti jam atskleistas Sandraugos ir jos Dalyvių komercines paslaptis. Laikyti paslaptyje visas procedūras, sprendimus, dokumentus ir informaciją, kurie Sandraugos organo sprendimu pripažinti konfidencialiais;

 4.4.9. Vykdyti kitas Sandraugos dokumentuose nurodytas Dalyvio pareigas;

 4.5. Stojant į Sandraugą ar išstojant iš jos, keičiant ar perduodant Dalyvio statusą, keičiant Atstovą ar sprendžiant kitus su dalyvavimu Sandraugoje susijusius klausimus, pateikiamas nustatytos formos prašymas, Įstatuose nurodyti ir Prezidiumo nustatyti dokumentai (Atstovo anketa, ūkio subjekto įstatai, rekomendacijos ir kita).

 4.6. Prašymai priimti į Sandraugą, pakeisti ar perduoti Dalyvio statusą, pakeisti Atstovą, pereiti į kitą Pirminį skyrių, išstoti iš Sandraugos, Garbės nario atsistatydinimas, reikalavimai pašalinti Dalyvį iš Sandraugos ar atstatydinti Garbės narį, prieštaravimai dėl priėmimo į Sandraugą, Dalyvio statuso pakeitimo ar perdavimo kitam Asmeniui svarstomi Prezidiumo posėdžiuose. Apie priimtą sprendimą informuojama ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Prezidiumo posėdžio protokolo pasirašymo dienos.

 Dalyvių perkėlimo ar perėjimo į kita Pirminį skyrių tvarką nustato Prezidiumas.

 Pakartotiniai Asmenų ir Dalyvių prašymai priimami ir nagrinėjami praėjus Prezidiumo nustatytam terminui.

 4.7. Gali būti atsakyta Asmenį priimti į Sandraugą, pakeisti ar perduoti Dalyvio statusą, pakeisti Atstovą, jei:

 a) jis netenkina ar nebetenkina Įstatuose jam keliamų reikalavimų;

 b) jis nepateikė ar pateikė ne visus reikiamus dokumentus bei informaciją, pateiktuose dokumentuose nurodė ne visus, klaidingus ar prieštaringus duomenis;

 c) jis veikė ar veikia prieš Tikslus, turėjo ar turi priešiškų Tikslams interesų;

 d) nepatvirtintas ar atšauktas Atstovas.

 Jei Asmuo į Sandraugą nepriimamas, tai jam grąžinami sumokėti Dalyvio mokesčiai.

 Atsisakius tenkinti Dalyvio prašymą dėl statuso pakeitimo ar perdavimo, jo statusas Sandraugoje lieka nepakitęs, o atsisakius pakeisti Atstovą, Dalyvį Sandraugoje ir toliau atstovauja tas pats Atstovas.

 4.8. Asmuo laikomas priimtu į Sandraugą (Dalyvio statusas pakeistu ar perduotu kitam Asmeniui, Dalyvis pereina į kitą Pirminį skyrių, Atstovas pasikeičia, Garbės narys laikomas atstatydintu) nuo sekančios dienos po to, kai pasirašomas Prezidiumo posėdžio, kuriame priimamas sprendimas priimti Asmenį į Sandraugą (pakeisti ar perduoti Dalyvio statusą kitam Asmeniui, perkelti Dalyvį į kitą Pirminį skyrių, pakeisti Atstovą ar atstatydinti Garbės narį), protokolas, ir ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šio Prezidiumo posėdžio dienos sumokami Dalyvio mokesčiai.

 Narystės Sandraugoje patvirtinimui jos Dalyviu išduodamas nustatyto pavyzdžio Dalyvio pažymėjimas.

 4.9. Jei Asmuo per Įstatų 4.8 punkte nurodytą terminą nesumoka ar sumoka nepilnai nustatytus Dalyvio mokesčius, tai laikoma, kad Asmens prašymas išnagrinėtas, o pasibaigus 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminui visų Dalyvio mokesčių nesumokėjęs Asmuo į Sandraugą priimtas Baziniu dalyviu, o Sandraugai pervestos (sumokėtos) lėšos užskaitomos kaip Asmens savanoriškas tikslinis įnašas, skiriamas Sandraugos išlaidoms padengti.

 

Jei statusą keičiantis Dalyvis per Įstatų 4.8 punkte nurodytą terminą nesumoka ar sumoka nepilnai su nauju Dalyvio statusu susijusius Dalyvio mokesčius, tai laikoma, kad Dalyvio prašymas išnagrinėtas, jo statusas nepakito, o Sandaugai papildomai pervestos (sumokėtos) lėšos užskaitomos kaip Dalyvio savanoriškas tikslinis įnašas, skiriamas Sandraugos išlaidoms padengti.

4.10. Kolektyvinį narį (Asociaciją, įmonių grupę ir kt.) priėmus į Sandraugą, jam priklausantys ar jį sudarantys Asmenys (asociacijos nariai, įmonių grupės nariai ir kt.) Dalyviais netampa.

Ūkio subjektą priėmus į Sandraugą jo darbuotojai, savininkai, akcininkai, valdymo organų dalyviai ir dalininkai Dalyviais netampa.

 4.11. Jei Dalyvis–ūkio subjektas Įstatymų nustatyta tvarka reorganizuojamas ar pertvarkomas, tai jo statusas Sandraugoje gali būti suteikiamas ir į Sandraugą priimamas Dalyvio teises ir pareigas Įstatymų nustatyta tvarka perėmęs ūkio subjektas.

 Dalyvio–piliečio statusas gali būti suteikiamas ir į Sandraugą vietoje jo priimamas Dalyvio rekomenduotas šeimos narys ar kitas su juos susijęs pilietis, o Dalyvio–ūkio subjekto turimas statusas gali būti suteikiamas ir į Sandraugą priimamas jo rekomenduotas ūkio subjektas.

 Asmuo, kuriam Dalyvis perduoda savo statusą, privalo tenkinti visus šio statuso Dalyviui keliamus reikalavimus.

 

Dalyvio statuso suteikimas kitam Asmeniui atliekamas vadovaujantis Dalyvio statuso suteikimo kitam asmeniui tvarką.

 

Dalyviui-piliečiui mirus ar Dalyviui-ūkio subjektui Įstatymų nustatyta tvarka nutraukus savo veiklą, jų narystė Sandraugoje laikoma baigta.

 

Narystė Sandaugoje taip pat baigiasi ją likvidavus.

 

4.12. Dalyvis gali būti pašalintas iš Sandraugos, jei:

 

a) jis pats to prašo;

 

b) ir po perspėjimo jis ar Atstovas nebetenkina jam keliamų reikalavimų ar nevykdo savo pareigų;

 

c) jis ar Atstovas yra įvykdęs sunkų kriminalinį nusikaltimą ir teismas yra priėmęs dėl to įsiteisėjusį nuosprendį;

 

d) jis ar Atstovas diskredituoja ar žemina Sandraugą;

 

e) to reikalauja Etikos komisija, Prezidentas, Administracijos vadovas ar Garbės nariai.

 

Apie numatomą pašalinimą iš Sandraugos Dalyvis informuojamas iš anksto.

 

Iš Sandraugos šalinamas Dalyvis privalo įvykdyti visas savo prievoles Sandraugai.

 

Dalyvis laikomas pašalintu iš Sandraugos nuo sekančios dienos po to, kai pasirašomas Prezidiumo posėdžio, kuriame priimamas sprendimas dėl Dalyvio pašalinimo iš Sandraugos, protokolas.

 

4.13. Pašalinus Dalyvį iš Sandraugos, jo sumokėti Dalyvio mokesčiai, tiksliniai įnašai, Sandraugos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

 

 

 

4.14. Baziniai dalyviai:

 

4.14.1. Baziniu dalyviu gali būti kiekvienas Narys, Kandidatas į narius ir Įstatų 4.1 punkte nurodytas Asmuo.

 

4.14.2. Bazinio dalyvio teisės:

 

4.14.2.1. Naudotis visomis Įstatų 4.3 punkte nurodytomis Dalyvio teisėmis;

 

4.14.2.2. Siekti Kandidato į narius statuso;

 

4.14.2.3. Naudotis kitomis Sandraugos dokumentuose nurodytomis Bazinio dalyvio teisėmis.

 

4.14. 3. Bazinio dalyvio pareigos:

 

4.14.3.1. Vykdyti visas Įstatų 4.4 punkte nurodytas Dalyvio pareigas;

 

4.14.3.2. Pagal galimybes dalyvauti Sandraugos veikloje;

 

4.14.3.3. Vykdyti kitas Sandraugos dokumentuose nurodytas Bazinio dalyvio pareigas.

 

4.15. Į Sandraugą stojančiam Asmeniui gali būti atsakyta priimti jį į Sandraugą Baziniu dalyviu, jei:

 

a) jis nėra Įstatų 4.1 punkte nurodytas Asmuo;

 

b) išpildyta bent viena iš Įstatų 4.7 punkto a)-d) papunkčiuose nurodytų sąlygų;

 

c) jis nepalaiko Tikslų ar nepripažįsta Įstatų;

 

d) tam prieštarauja ne mažiau kaip 5 (penki) Nariai ar Valdymo organų dalyviai.

 

4.16. Nariui ar Kandidatui į narius gali būti atsakyta suteikti Bazinio dalyvio statusą, jei:

 

a) išpildyta bent viena iš Įstatų 4.7 punkto a)-d) papunkčiuose nurodytų sąlygų;

 

b) jis nevykdo savo pareigų;

 

c) tam prieštarauja ne mažiau kaip 5 (penki) Nariai ar Valdymo organų dalyviai.

 

4.17. Bazinis dalyvis gali būti pašalintas iš Sandraugos, jei:

 

a) išpildyta bent viena iš Įstatų 4.12 punkto a)-e) papunkčiuose nurodytų sąlygų;

 

b) to reikalauja ne mažiau kaip 10 (dešimt) Narių ar Valdymo organų dalyvių.

 

 

 

4.18. Kandidatai į narius:

 

4.18.1. Kandidatu į narius gali būti kiekvienas Narys, Bazinis dalyvis ir Įstatų 4.1 punkte nurodytas Asmuo.

 

4.18.2. Kandidato į narius teisės:

 

4.18.2.1. Naudotis visomis Įstatų 4.14.2. punkte nurodytomis Bazinio dalyvio teisėmis, išskyrus teisę siekti Kandidato į narius statuso;

 

4.18.2.2. Susipažinti su Sandraugos dokumentais ir gauti Sandraugos turimą informaciją apie jos veiklą, jei juose nėra komercinių paslapčių;

 

4.18.2.3. Teikti pasiūlymus, pageidavimus bei savo nuomonę Sandraugos veiklos klausimais;

 

4.18.2.4. Siekti Tikrojo nario statuso;

 

4.18.2.5. Skelbti savo publikacijas Sandraugos leidiniuose;

 

4.18.2.6. Naudotis kitomis Sandraugos dokumentuose nurodytomis Kandidato į narius teisėmis;

 

4.18.3. Kandidato į narius pareigos:

 

4.18.3.1. Vykdyti Įstatų 4.14.3.1 ir 4.14.3.3. papunkčiuose nurodytas Bazinio dalyvio pareigas;

 

4.18.3.2. Laikytis Sandraugos Etikos kodekso (toliau – Etikos kodeksas), dalyvauti Sandraugos veikloje;

 

4.18.3.3. Nustatyta tvarka mokėti stojamąjį įnašą ir kandidatavimo mokestį;

 

4.18.3.4. Vykdyti kitas Sandraugos dokumentuose nurodytas Kandidato į narius pareigas.

 

4.18.4. Į Sandraugą stojančiam Asmeniui gali būti atsakyta priimti jį į Sandraugą Kandidatu į narius, jei:

 

a) jis nėra Įstatų 4.1 punkte nurodytas Asmuo;

 

b) išpildyta bent viena iš Įstatų 4.7 punkto a)-d) papunkčiuose nurodytų sąlygų;

 

c) jis nepalaiko Tikslų, nepripažįsta Įstatų ar Etikos kodekso, nepateikia nustatytų rekomendacijų suteikti jam Kandidato į narius statusą;

 

d) tam prieštarauja ne mažiau kaip 7 (septyni) Nariai ar Valdymo organų dalyviai.

 

Atsakius į Sandraugą stojančiam Asmeniui priimti jį į Sandraugą Kandidatu į narius, Asmuo gali būti priimtas į Sandraugą Baziniu dalyviu.

 

Jei Asmuo į Sandraugą nepriimamas, tai jam grąžinamas sumokėtas stojamasis įnašas ir kandidatavimo mokestis.

 

4.19. Nariui gali būti atsakyta suteikti Kandidato į narius statusą, jei:

 

a) išpildyta bent viena iš Įstatų 4.7 punkto a)-d) papunkčiuose nurodytų sąlygų;

 

b) jis nevykdo savo pareigų;

 

c) tam prieštarauja ne mažiau kaip 7 (septyni) Nariai ar Valdymo organų dalyviai.

 

4.20. Baziniam dalyviui gali būti atsakyta suteikti Kandidato į narius statusą, jei:

 

a) išpildyta bent viena iš Įstatų 4.7 punkto a)-d) papunkčiuose nurodytų sąlygų;

 

b) jis nepripažįsta Etikos kodekso, nepateikia nustatytų rekomendacijų suteikti jam Kandidato į narius statusą, nesumoka stojamojo ir kandidatavimo mokesčio ar nėra išbuvęs Sandraugoje nustatytą laiką;

 

c) tam prieštarauja ne mažiau kaip 7 (septyni) Nariai ar Valdymo organų dalyviai.

 

Prezidiumo sprendimu atskirais atvejais Baziniam dalyviui, pageidaujančiam tapti Kandidatu į narius, gali būti netaikomas reikalavimas būti išbuvusiu Sandraugoje nustatytą laiką.

 

4.21. Kandidatas į narius gali būti pašalintas iš Sandraugos, jei:

 

a) išpildoma bent viena iš Įstatų 4.12 punkto a)-e) papunkčiuose nurodytų sąlygų;

 

b) to reikalauja ne mažiau kaip 15 (penkiolika) Narių ar Valdymo organų dalyvių.

 

 

 

4.22. Tikrieji nariai.

 

4.22.1. Tikruoju nariu gali būti kiekvienas Garbės narys, Kandidatas į narius, Bazinis dalyvis ir Įstatų 4.1 punkte nurodytas Asmuo;

 

Nuo Sandraugos steigimo sutarties pasirašymo dienos visi jos steigėjai tampa Tikraisiais nariais.

 

4.22.2. Tikrojo nario teisės:

 

4.22.2.1. Naudotis visomis Įstatų 4.18.2. punkte nurodytomis Kandidato į narius teisėmis, išskyrus teisę siekti Tikrojo nario statuso;

 

4.22.2.2. Įstatuose nustatyta tvarka būti atstovaujamu Kongrese ir realizuoti jame savo balsavimo teisę, būti renkamu deleguotu į Kongresą;

 

4.22.2.3. Būti renkamam į Sandraugos organus ir atsistatydinti iš jų;

 

4.22.2.4. Reikalauti Dalyvio pašalinimo iš Sandraugos, prieštarauti Asmens priėmimui į Sandraugą, Dalyvio statuso perdavimui kitam Asmeniui ar turimo statuso pakeitimui;

 

4.22.2.5. Inicijuoti Kongreso sušaukimą, kai tam pritaria ne mažiau kaip ½ Narių. Ši Narių teisė įgyvendinama, jeigu Sandrauga turi laisvų lėšų ar jei Kongreso sušaukimo ir pravedimo išlaidas apmoka jo iniciatoriai;

 

4.22.2.6. Naudotis kitomis Sandraugos dokumentuose nurodytomis Tikrojo nario teisėmis.

 

4.23. Tikrojo nario pareigos:

 

4.23.1. Vykdyti visas Įstatų 4.18.3. punkte nurodytas Kandidato į narius pareigas, išskyrus nurodytą Įstatų 4.18.3.3. papunktyje;

 

4.23.2. Įgyvendinti Tikslus, duoti Sandraugai priesaiką (toliau – Priesaika), aktyviai ir sistemingai dalyvauti Sandraugos veikloje, laiku, sąžiningai ir atsakingai vykdyti Sandraugos organų sprendimus ir pavedimus;

 

4.23.3. Nustatyta tvarka mokėti stojamuosius įnašus ir nario mokestį;

 

4.23.4. Rinkti į Kongresą deleguojamą atstovą, nustatyta tvarka suteikti jam savo balso teisę Kongrese;

 

4.23.5. Vykdyti kitas Sandraugos dokumentuose nurodytas Tikrojo nario pareigas.

 

4.24. Į Sandraugą stojančiam Asmeniui gali būti atsakyta priimti jį į Sandraugą Tikruoju nariu, jei:

 

a) jis nėra Įstatų 4.1 punkte nurodytas Asmuo;

 

b) išpildyta bent viena iš Įstatų 4.7 punkto a)-d) papunkčiuose nurodytų sąlygų;

 

c) jis nepalaiko Tikslų, nepripažįsta Įstatų ar Etikos kodekso, neduoda Priesaikos, nepateikia nustatytų rekomendacijų suteikti jam Tikrojo nario statusą ar nesumoka stojamojo ir nario mokesčio;

 

d) tam prieštarauja ne mažiau kaip 10 (dešimt) Narių ar Valdymo organų dalyvių.

 

Atsakius į Sandraugą stojančiam Asmeniui priimti jį į Sandraugą Tikruoju nariu, Asmuo gali būti priimtas į Sandraugą Baziniu dalyviu ar Kandidatu į narius.

 

Jei Asmuo į Sandraugą nepriimamas, tai jam grąžinamas sumokėtas stojamasis įnašas ir nario mokestis.

 

4.25. Garbės nariui gali būti atsakyta suteikti Tikrojo nario statusą, jei:

 

a) išpildyta bent viena iš Įstatų 4.7 punkto a)-d) papunkčiuose nurodytų sąlygų;

 

b) jis nevykdo savo pareigų;

 

c) tam prieštarauja ne mažiau kaip 10 (dešimt) Narių ar Valdymo organų dalyvių.

 

4.26. Kandidatui į narius gali būti atsakyta suteikti Tikrojo nario statusą, jei:

 

a) išpildyta bent viena iš Įstatų 4.7 punkto a)-d) papunkčiuose nurodytų sąlygų;

 

b) jis nevykdo savo pareigų, neduoda Priesaikos, nepateikia nustatytų rekomendacijų suteikti jam Tikrojo nario statusą, nesumoka nario mokesčio ar nėra išbuvęs Sandraugoje nustatyto laiko;

 

c) tam prieštarauja ne mažiau kaip 10 (dešimt) Narių ar Valdymo organų dalyvių.

 

Prezidiumo sprendimu atskirais atvejais Kandidatui į narius, pageidaujančiam tapti Tikruoju nariu, gali būti netaikomas reikalavimas būti išbuvusiu Sandraugoje nustatytą laiką.

 

4.27. Baziniam dalyviui gali būti atsakyta suteikti Tikrojo nario statusą, jei:

 

a) išpildyta bent viena iš Įstatų 4.7 punkto a)-d) papunkčiuose nurodytų sąlygų;

 

b) jis nevykdo savo pareigų, nepripažįsta Etikos kodekso, neduoda Priesaikos, nepateikia nustatytų rekomendacijų suteikti jam Tikrojo nario statusą ar nesumoka stojamojo ir nario mokesčio;

 

c) tam prieštarauja ne mažiau kaip 10 (dešimt) Narių ar Valdymo organų dalyvių.

 

4.28. Tikrasis narys gali būti pašalintas iš Sandraugos, jei:

 

a) išpildoma bent viena iš Įstatų 4.12 punkto a)-e) papunkčiuose nurodytų sąlygų;

 

b) to reikalauja ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) Narių ar Valdymo organų dalyvių.

 

 

 

4.29. Garbės nariai.

 

4.29.1 Garbės nariu gali būti kiekvienas Tikrasis narys, Kandidatas į narius, Bazinis dalyvis ir Įstatų 4.1 punkte nurodytas Asmuo.

 

4.29.2. Garbės narių teisės:

 

4.29.2.1. Naudotis visomis Įstatų 4.28 punkte nurodytomis Tikrojo nario teisėmis;

 

4.29.2.2. Inicijuoti Garbės narių susirinkimo (toliau – Susirinkimas) sušaukimą, dalyvauti Susirinkime ir jame balsuoti;

 

4.29.2.3. Rekomenduoti suteikti Garbės nario statusą Asmeniui ar Dalyviui, reikalauti Dalyvio pašalinimo iš Sandraugos;

 

4.29.2.4. Rinkti į Prezidiumą deleguojamus atstovus;

 

4.29.2.5. Atsistatydinti iš Garbės narių, inicijuoti Garbės nario atstatydinimą;

 

4.29.2.6. Naudotis kitomis Sandraugos dokumentuose nurodytomis Garbės nario teisėmis.

 

4.30. Garbės narių pareigos:

 

4.30.1. Vykdyti visas Įstatų 4.23 punkte nurodytas Tikrojo nario pareigas, išskyrus pareigą nustatyta tvarka mokėti nario mokestį;

 

4.30.2. Domėtis Sandraugos ir jos organų veikla;

 

4.30.3. Dalyvauti Susirinkimuose;

 

4.30.4. Atsistatydinti iš Garbės narių, jei to pareikalauja ne mažiau kaip 1/3 visų Garbės narių;

 

4.30.5. Vykdyti kitas Sandraugos dokumentuose nurodytas Garbės nario pareigas.

 

4.31. Į Sandraugą stojančiam Asmeniui gali būti atsakyta priimti jį į Sandraugą Garbės nariu, jei:

 

a) jis nėra Įstatų 4.1 punkte nurodytas Asmuo;

 

b) išpildyta bent viena iš Įstatų 4.7 punkto a)-d) papunkčiuose nurodytų sąlygų;

 

c) jis nepalaiko Tikslų, nepripažįsta Įstatų, Etikos kodekso, neduoda Priesaikos, nepateikia nustatytų rekomendacijų suteikti jam Garbės nario statusą ar nesumoka stojamojo mokesčio;

 

d) tam prieštarauja ne mažiau kaip 15 (penkiolika) Narių ar Valdymo organų dalyvių.

 

Atsakius į Sandraugą stojančiam Asmeniui priimti jį į Sandraugą Garbės nariu, Asmuo gali būti priimtas į Sandraugą Tikruoju nariu, Kandidatu į narius ar Baziniu dalyviu.

 

Jei Asmuo į Sandraugą nepriimamas, tai jam grąžinamas sumokėtas stojamasis įnašas.

 

4.32. Tikrajam nariui gali būti atsakyta suteikti Garbės nario statusą, jei:

 

a) išpildyta bent viena iš Įstatų 4.7 punkto a)-d) papunkčiuose nurodytų sąlygų;

 

b) jis nevykdo savo pareigų, nepateikia nustatytų rekomendacijų suteikti jam Garbės nario statusą ar nėra išbuvęs Sandraugoje nustatyto laiko;

 

c) tam prieštarauja ne mažiau kaip 15 (penkiolika) Narių ar Valdymo organų dalyvių.

 

Prezidiumo sprendimu atskirais atvejais Tikrajam nariui, kuriam ketinama suteikti Garbės nario statusą, gali būti netaikomas reikalavimas būti išbuvusiu Sandraugoje nustatytą laiką.

 

4.33. Kandidatui į narius gali būti atsakyta suteikti Garbės nario statusą, jei:

 

a) išpildyta bent viena iš Įstatų 4.7 punkto a)-d) papunkčiuose nurodytų sąlygų;

 

b) jis nevykdo savo pareigų, neduoda Priesaikos, nepateikia nustatytų rekomendacijų suteikti jam Garbės nario statusą;

 

c) tam prieštarauja ne mažiau kaip 15 (penkiolika) Narių ar Valdymo organų dalyvių.

 

4.34. Baziniam dalyviui gali būti atsakyta suteikti Garbės nario statusą, jei:

 

a) išpildyta bent viena iš Įstatų 4.7 punkto a)-d) papunkčiuose nurodytų sąlygų;

 

b) jis nevykdo savo pareigų, nepripažįsta Etikos kodekso, neduoda Priesaikos, nepateikia nustatytų rekomendacijų suteikti jam Garbės nario statusą ar nesumoka stojamojo mokesčio;

 

c) tam prieštarauja ne mažiau kaip 15 (penkiolika) Narių ar Valdymo organų dalyvių.

 

4.35. Garbės nariui atsistatydinus, jis netenka Garbės nario statuso, o Prezidiumas suteikia jam pageidaujamą žemesnį Dalyvio statusą.

 

Garbės narį atstatydinus, jam gali būti suteiktas žemesnis Dalyvio statusas. Jei atstatydintam Garbės nariui žemesnis Dalyvio statusas nesuteikiamas, tai jis šalinamas iš Sandraugos.

 

4.36. Garbės narys gali būti pašalintas iš Sandraugos, jei:

 

a) išpildoma bent viena iš Įstatų 4.12 punkto a)-e) papunkčiuose nurodytų sąlygų;

 

b) to reikalauja ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) Narių ar Valdymo organų dalyvių.

 

 

 

4.37. Rėmėjai.

 

4.37.1. Rėmėju gali būti kiekvienas:

 

a) Dalyvis;

 

b) Tikslus palaikantis, partijoms ar kitoms politinėms organizacijoms nepriklausantis Asmuo;

 

c) Tikslus palaikantis, partija ar kita politine organizacija nesantis ūkio subjektas, vykdantis Įstatymams ir Tikslams neprieštaraujančią, su Lietuvą susijusią veiklą.

 

Prezidiumas gali nustatyti Rėmėjams papildomas sąlygas.

 

Rėmėją–ūkio subjektą Sandraugoje atstovauja ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotasis asmuo.

 

Rėmėjui išduodamas nustatyto pavyzdžio Rėmėjo pažymėjimas.

 

4.37.2. Rėmėjo teisės:

 

4.37.2.1. Dalyvauti Sandraugos organizuojamuose renginiuose ir priemonėse;

 

4.37.2.2. Bet kada nutraukti Sandraugos rėmimą;

 

4.37.2.3. Teismine tvarka ginti savo teises;

 

4.37.2.4. Naudotis kitomis Sandraugos dokumentuose nurodytomis Rėmėjo teisėmis.

 

4.37.3. Rėmėjo pareigos:

 

4.37.3.1. Remti Sandraugą, vykdyti Sandraugai prisiimtus įsipareigojimus, nekenkti Sandraugai ir jos nediskredituoti;

 

4.37.3.2. Atlyginti Sandraugai ir Dalyviams padarytą žalą;

 

4.37.3.3. Kylančius nesklandumus ir pretenzijas spręsti geranoriškomis derybomis su Sandrauga;

 

4.37.3.4. Saugoti jam atskleistas Sandraugos ir jos Dalyvių komercines paslaptis;

 

4.37.3.5. Vykdyti kitas Sandraugos dokumentuose nurodytas Rėmėjo pareigas.

 

4.38. Sandraugą parėmęs Asmuo Rėmėju nelaikomas, jei jis netenkinantis Įstatų 4.37.1. punkto b) ir c) papunkčiuose nurodytų reikalavimų ar nėra nustatyta tvarka įforminęs paramos teikimo Sandraugai.

 

4.39. Prezidiumas nustato ir keičia Sandraugos rėmimo sąlygas bei tvarką, paramos Sandraugai įforminimo tvarką, reglamentuoja Sandraugos ir Rėmėjų sąveiką, sprendžia kitus su parama susijusius klausimus.

 

 

 

V. SANDRAUGOS STRUKTŪRA IR VALDYMO ORGANAI

 

 

 

5. Filialai ir atstovybės.

 

5.1. Struktūriniai padaliniai – tai Sandraugos filialai (toliau – Filialai), Sandraugos atstovybės (toliau – Atstovybės), Sandraugos skyriai (toliau – Skyriai) ir kiti Sandraugos padaliniai (Administracija ir kt.).

 

5.2. Filialas (Atstovybė) yra savo buveinę turintis Struktūrinis padalinys, vykdantys Įstatymais, Įstatais ir Filialo (Atstovybės) nuostatais nustatytas Sandraugos funkcijas Lietuvoje ar kitose šalyse.

 

Filialas (Atstovybė) nėra juridinis asmuo ir naudojasi Sandraugos, kaip juridinio asmens, vardu. Filialas (Atstovybė) veikia pagal Prezidiumo patvirtintus Filialo (Atstovybės) nuostatus.

 

Sprendimus dėl Filialų (Atstovybių) steigimo, jų veiklos nutraukimo, o taip pat kitus sprendimus Prezidiumo nustatytais Filialo (Atstovybės) veiklos klausimais (valdymo organų sudarymas, vykdomos funkcijos ir kt.) prima Prezidiumas.

 

 

 

6. Skyriai.

 

6.1. Skyrius – yra pagrindinis Dalyvius apjungiantis Struktūrinis padalinys, galintis turėti savo buveinę ir privalantis turėti savo vadovą. Skyrius veikia vadovaudamasis Įstatais ir Prezidiumo patvirtintais Skyriaus nuostatais.

 

6.2. Skyriai skirstomi į Pirminius skyrius, Antrinius Sandraugos skyrius (toliau – Antriniai skyriai) ir Regioninius Sandraugos skyrius (toliau - Regioniniai skyriai). Pirminiai, Antriniai ir Regioniniai skyriai bendrai vadinami Skyriais.

 

Sprendimus dėl Skyrių steigimo, jų apjungimo, suskaldymo, prijungimo, panaikinimo, Pirminio skyriaus priskyrimo Antriniam ar Regioniniam skyriui, Antrinių teritorinių skyrių priskyrimo Regioniniam skyriui, Skyrių pirmininkų paskyrimo ir atšaukimo bei kitais Skyrių veiklos organizavimo klausimais priima Prezidiumas.

 

Skyrius laikomas įsteigtu (apjungtu, suskaldytu, prijungtu, panaikintu, priskirtu Antriniam ar Regioniniam skyriui) nuo sekančios dienos po to, kai pasirašomas Prezidiumo posėdžio, kuriame priimamas sprendimas įsteigti Skyrių (jį apjungti, suskaldyti, prijungti, panaikinti, priskirti Antriniam ar Regioniniam skyriui), protokolas.

 

Skyriui išduodamas Skyriaus sertifikatas, o jo Pirmininkui – Skyriaus vadovo pažymėjimas.

 

6.3. Visi Dalyviai apjungiami į Pirminius teritorinius skyrius. Kiekvienas Dalyvis priklauso vienam ir tik vienam Pirminiam teritoriniam skyriui, susidedančiam iš šioje teritorijoje gyvenančių ir Skyriui priklausančių Dalyvių, kurių negali būti mažiau nei trys.

 

Kai į Sandraugą stojantis Asmuo negali priklausyti Pirminiam teritoriniam skyriui, nes jo dar nėra, ar nenori priklausyti jau esančiam Pirminiam teritoriniam skyriui, tai jis gali būti priimtas į vieną iš Centrinių Sandraugos skyrių (toliau - Centriniai skyriai). Centriniai skyriai yra Pirminiai teritoriniai skyriai, kuriami prie Sandraugos būstinės, Filialų, Atstovybių, Administracijos ar kitose Prezidiumo nustatytose vietose.

 

6.4. Sandraugoje gali būti kuriami ir ne teritoriniai pirminiai skyriai, vienijantys atskirų profesijų atstovus ar bendrus interesus turinčius Asmenis, kurių viename skyriuje negali būti mažiau nei trys.

 

Dalyvis gali priklausyti keliems neteritoriniams pirminiams skyriams.

 

Dalyvis gali pereiti iš vieno Pirminio skyriaus į kitą.

 

Jeigu Pirminiame skyriuje lieka mažiau nei trys Dalyviai, tai jis naikinamas arba prijungiamas prie kito Pirminio skyriaus.

 

6.5. Pirminiai skyriai gali būti apjungiami į Antrinį skyrių, o Pirminiai ir Antriniai skyriai - į Regioninį skyrių. Antrinių ir Regioninių skyrių skaičių, jų sudėtį, veiklos teritoriją nustato Prezidiumas.

 

Pirminis skyrius priklauso vienam Antriniam ar Regioniniam skyriui, o Antrinis skyrius – vienam Regioniniam skyriui.

 

6.6. Skyrių teisės ir pareigos, atliekamos funkcijos, Skyrių pirmininkų kompetencija, jų teisės ir pareigos, Skyrių valdymo organai, jų formavimo tvarka, teisės, pareigos ir kiti Skyriaus veiklos aspektai reglamentuojami Įstatais ir Skyriaus nuostatais.

 

 

 

7. Administracija.

 

7.1. Administracija yra Struktūrinis padalinys, užtikrinantis Sandraugos veiklos realizavimą ir jos organų darbo aptarnavimą. Administraciją formuoja ir jos darbui vadovauja Administracijos vadovas.

 

7.2. Pagrindinės Administracijos funkcijos:

 

7.2.1. Įgyvendina Kongreso, Susirinkimo, Prezidiumo, Konsultacinio komiteto ir kitų Sandraugos organų sprendimus, rekomendacijas, nurodymus ir pavedimus;

 

7.2.2. Sudaro sandorius ir prisiima įsipareigojimus, jei sandorio ar įsipareigojimo vertė neviršija nustatytą Prezidiumo kontroliuojamą sumą, atlieka kitus juridinius veiksmus Sandraugos vardu savo kompetencijos ribose;

 

7.2.3. Informuoja apie Sandraugos esminius įvykius (Kongresus, Susirinkimus, Prezidiumo posėdžius ir kt.);

 

7.2.4. Organizuoja ir aptarnauja Sandraugos organų darbą, informuoja apie jų veiklą, rengia jiems medžiaga, duomenis bei informaciją;

 

7.2.5. Veda Dalyvių apskaitą, kontroliuoja kaip Dalyviai vykdo savo pareigas. Renka, tvarko, kaupia ir naudoja Dalyvių pateiktus duomenis ir informaciją;

 

7.2.6. Renka, tvarko, kaupia ir pateikia informaciją bei dokumentus apie Sandraugos ir jos Struktūrinių padalinių veiklą;

 

7.2.7. Tvarko su Sandraugos veikla susijusią dokumentaciją, korespondenciją ir informaciją;

 

7.2.8. Skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą;

 

7.2.9. Teikia Revizijos komisijos (Revizoriui) ir Etikos komisijos darbui reikiamus dokumentus bei informaciją;

 

7.2.10. Teikia Juridinių asmenų registrui Sandraugos dokumentus, duomenis bei kitą

 

teiktiną informaciją;

 

7.2.11. Svarsto Dalyvių pateiktus klausimus, teikia siūlymus Valdymo organams;

 

7.2.12. Teikia paslaugas ar organizuoja paslaugų teikimą Dalyviams ir Asmenims;

 

7.2.13. Valdo, naudoja ir disponuoja Sandraugos turtu ir lėšomis, jei turto vertė ar lėšų suma neviršija nustatytą Prezidiumo kontroliuojamą sumą;

 

7.2.14. Savo kompetencijos ribose atstovauja Institucijose Sandraugą, jos organus, Struktūrinius padalinius, Dalyvius, teritorines bendruomenes ir Asmenis;

 

7.2.15. Nustato, kokie Administracijos dokumentai ar informacija turi konfidencialių duomenų ir kurie Administracijos sprendimai laikytini konfidencialiais;

 

7.2.16. Užtikrina Sandraugos veiklos apskaitą ir atskaitomybę;

 

7.2.17. Organizuoja Sandraugos lėšų rinkimą, atsako už teisėtą, tikslingą ir racionalų jų panaudojimą;

 

7.2.18. Vykdo kitas Prezidiumo jai pavestas ar Sandraugos dokumentuose numatytas funkcijas;

 

7.3. Administracija dirba Sandraugos nustatytose vietose, vadovaudamasi Administracijos darbo reglamentu.

 

 

 

8. Sandraugos organai.

 

8.1. Sandraugos organai:

 

8.1.1. Valdymo organai:

 

- Kongresas – pagrindinis kolegialus Valdymo organas, sprendžiantis Asociacijų įstatyme visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, kurie negali būti pavesti kitiems Sandraugos organams;

 

- Susirinkimas – kolegialus Valdymo organas, sprendžiantis dalį Asociacijų įstatyme visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus;

 

- Prezidiumas – kolegialus Valdymo organas;

 

- Administracijos vadovas – vienasmenis Valdymo organas.

 

8.2. Kiti Sandraugos organai:

 

- Konsultacinis komitetas – kolegialus organas;

 

- Etikos komisija – kolegialus organas;

 

- Revizijos komisija (Revizorius).

 

8.3. Prezidiumo, Konsultacinio komiteto, Etikos komisijos ir Revizijos komisijos narys (Revizorius) gali atsistatydinti nepasibaigus jo kadencijai. Sandraugos organo narių prašymus dėl atsistatydinimo svarsto Prezidiumas. Sandraugos organo narys laikomas atsistatydinusiu iš savo pareigų nuo sekančios dienos po to, kai įvyksta Prezidiumo posėdis, kuriame priimamas sprendimas patenkinti Sandraugos organo nario prašymą dėl atsistatydinimo.

 

8.4. Prezidiumo sprendimu Prezidiumo, Konsultacinio komiteto, Etikos komisijos ir Revizijos komisijos nario (Revizorius) įgaliojimai Sandraugos organe gali būti sustabdyti, o taip pat panaikintas šių įgaliojimų sustabdymas.

 

Prezidiumo, Konsultacinio komiteto, Etikos komisijos ir Revizijos komisijos nario (Revizorius) įgaliojimai Sandraugos organe sustabdomi (įgaliojimų sustabdymas panaikinamas) nuo sekančios dienos po to, kai įvyksta Prezidiumo posėdis, kuriame priimamas sprendimas dėl Sandraugos organo nario įgaliojimų sustabdymo (įgaliojimų sustabdymo panaikinamo).

 

8.5. Prezidiumo, Konsultacinio komiteto, Etikos komisijos ir Revizijos komisijos narys (Revizorius) gali būti atstatydintas iš savo pareigų Sandraugos organo, išrinkusiu ar delegavusiu ši asmenį į Sandraugos valdymo organą, sprendimu.

 

Sandraugos organo narys laikomas atstatydintu iš Sandraugos organo narių nuo sekančios dienos po to, kai įvyksta posėdis, kuriame priimamas sprendimas atstatydinti Sandraugos organo narį iš užimamų pareigų.

 

8.6. Už darbą Sandraugos organuose ir Struktūriniuose padaliniuose gali būti atlyginama. Prezidiumo sprendimu Sandraugos organų nariams, Struktūrinių padalinių vadovams, jų valdymo organų nariams ir Dalyviams gali būti kompensuojamos jų išlaidos, patirtos atliekant savo funkcijas, vykdant duotus pavedimus ir nurodymus.

 

 

 

9. Kongresas

 

9.1. Kongresas yra kolegialus Valdymo organas, turintis dalį visuotinio Narių susirinkimo funkcijų, kuris šaukiamas bent kartą į metus, ir kuriame dalyvauja Narių deleguoti atstovai.

 

9.2.Kongreso kompetencija:

 

9.2.1. Keičia, papildo ir tvirtina Įstatus;

 

9.2.2. Keičia, papildo ir tvirtina Etikos kodeksą;

 

9.2.3. Keičia, papildo ir tvirtina Tikslus;

 

21

 

9.2.4. Tvirtina Sandraugos veiklos sritis ir rūšis;

 

9.2.5. Nustato Dalyvio mokesčių dydį;

 

9.2.6. Tvirtina Sandraugos einamųjų metų biudžetą ir Sandraugos metinę finansinę atskaitomybę;

 

9.2.7. Priima sprendimus dėl Konsultacinio komiteto įsteigimo ir panaikinimo, keičia, papildo ir tvirtina Konsultacinio komiteto reglamentą. Svarsto Konsultacinio komiteto pateiktus siūlymus;

 

9.2.8. Renka Etikos komisijos, Revizijos komisijos narius (Revizorių), į Prezidiumą deleguojamus atstovus;

 

9.2.9. Keičia, papildo ir tvirtina Prezidiumo reglamentą, nustato Prezidiumo narių skaičių, kuris negali būti mažesnis kaip 5 (penki);

 

9.2.10. Išklauso, svarsto ir tvirtina Konsultacinio komiteto, Prezidiumo, Revizijos komisijos (Revizoriaus) ir Etikos komisijos ataskaitas;

 

9.2.11. Priima sprendimus dėl Kongreso į Prezidiumą deleguotų atstovų, Etikos komisijos ir Revizijos komisijos narių (Revizoriaus) atstatydinimo;

 

9.2.12. Priima sprendimus dėl ūkio subjektų steigimo ir tapimo kitų ūkio subjektų dalyviu;

 

9.2.13. Priima sprendimus dėl Sandraugos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

 

9.2.14. Gali pavesti Prezidiumui spręsti Kongreso kompetencijai priskirtus klausimus, nurodytus Įstatų 9.2.2 – 9.2.4 ir 9.2.9 papunkčiuose;

 

9.2.15. Sprendžia kitus Asociacijų įstatyme ir Įstatuose Kongreso kompetencijai priskirtinus klausimus;

 

9.2.16. Kongresas šaukiamas Prezidiumo sprendimu. Pranešime dėl Kongreso sušaukimo turi būti nurodyta Sandraugos pavadinimas ir buveinės adresas, Kongreso data ir vieta, Kongreso darbotvarkės projektas;

 

Kongreso darbotvarkės projektas gali būti tikslinamas. Jeigu Kongreso darbotvarkė, nurodyta pranešime apie Kongreso sušaukimą, buvo patikslinta, tai apie darbotvarkės pasikeitimus turi būti pranešta tokia pat tvarka, kaip ir apie Kongreso sušaukimą ir ne vėliau, kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki Kongreso.

 

Už Kongreso sušaukimą ir jo pravedimą atsakinga Administracija ir jos vadovas.

 

9.3. Neeilinis Kongresas turi būti šaukiamas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Narių, Prezidiumas ar Revizijos komisija (Revizorius) vienbalsiu sprendimu.

 

Neeilinio Kongreso sušaukimo iniciatoriai pateikia Prezidiumui paraišką, kurioje nurodomos Kongreso sušaukimo priežastys ir tikslai, darbotvarkės projektas, siūlomi sprendimų projektai pasiūlytais darbotvarkės klausimais, pasiūlymai dėl Kongreso sušaukimo datos ir vietos.

 

9.4. Apie šaukiamą Kongresą Administracija Įstatų 17.1-17.2 punktuose nustatyta tvarka praneša likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimčiai) kalendorinių dienų, o apie šaukiamą pakartotinį Kongresą – likus ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) kalendorinių dienų iki Kongreso pradžios.

 

Ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas iki Kongreso pradžios turi būti sudaryta galimybė susipažinti su dokumentais, susijusiais su Kongreso darbotvarke.

 

9.5. Kongrese dalyvauja ir balsuoja delegatai, kuriais yra Sandraugos organų dalyviais esantys Nariai, Skyrių vadovais ir Skyrių išrinkti atstovai (toliau – Skyrių atstovai). Delegatai atstovauja Kongrese savo ir kitų Skyrių Narius pagal Prezidiumo patvirtintą delegato atstovavimo kvotą. Delegato atstovavimo kvota – tai kiekis Narių, kuriuos Kongrese gali atstovauti vienas delegatas.

 

Savo atstovus (delegatus) į Kongresą renka tik tie Pirminiai teritoriniai skyriai, kuriuose Narių, įtrauktų į galutinį Narių sąrašą Kongresui, yra daugiau, nei nustatyta kontrolinė atstovavimo kvota. Kontrolinė atstovavimo kvota – tai kiekis Pirminio teritorinio skyriaus Narių, kuriuos Kongrese atstovauja Sandraugos organų dalyvis ar Skyriaus vadovas.

 

Jei Narys priklauso keliems Pirminiams skyriams, tai Kongrese jis gali būti atstovaujamas ir į Kongresą deleguojamas tik kaip Pirminio teritorinio skyriaus atstovas.

 

9.6. Ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimčiai) kalendorinių dienų iki Kongreso pradžios sudaromas ir patvirtinamas Narių sąrašas Kongresui, kuriame nurodomi Nariai, kurie gali būti atstovaujami Kongrese.

 

Pastabos, pasiūlymai ir skundai dėl sudaryto Narių sąrašo Kongresui turi būti pateikti Prezidiumui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo jo patvirtinimo.

 

Narių sąrašas Kongresui gali būti tikslinamas ir likus ne mažiaus kaip 10 (dešimčiai) kalendorinių dienų iki Kongreso pradžios sudaromas ir tvirtinamas Galutinis Narių sąrašas Kongresui. Delegatai Kongrese atstovauja Galutiniame Narių sąraše Kongresui esančius Narius.

 

Po Galutinio Narių sąrašo Kongresui patvirtinimo į Sandraugą priimti Nariai, Nario statusą įgiję Baziniai dalyviai ar Kandidatai į narius, o taip pat šiame sąraše nesantys Nariai Kongrese neatstovaujami ir savo balsavimo teisės šaukiamame Kongrese realizuoti negali.

 

Delegatas Kongrese turi tiek balsų, kiek Narių, įtrauktų į Galutinį Narių sąrašą Kongresui, jis atstovauja, jei tik šis kiekis neviršija nustatytos delegato atstovavimo kvotos. Jei delegatas atstovauja daugiau Narių, nei jam nustatyta delegato atstovavimo kvota, tai jis Kongrese turi tiek balsų, kokia yra jo atstovavimo kvota.

 

9.7. Jei delegatas yra Narys-ūkio subjektas, tai jį Kongrese atstovauja jo Atstovas. Jei šis Atstovas nėra ūkio subjekto vadovas, tai jis turi turėti nustatyta tvarka išduotą ūkio subjekto įgaliojimą atstovauti jį Kongrese.

 

Kongrese dalyvaujantys delegatai (jų įgaliotieji atstovai) registruojami pasirašytinai Kongreso dalyvių registracijos sąraše, kurį pasirašo Kongreso pirmininkas ir sekretorius. Sąraše nurodomi delegato (jo įgaliotojo atstovo) duomenys, jo atstovavimo kvota ir Kongrese atstovaujamų Narių kiekis. Sandraugos organų dalyviai, jeigu jie nėra Nariai, gali dalyvauti Kongrese be balso teisės.

 

9.8. Kongresas yra teisėtas, jeigu delegatai jame atstovauja ne mažiau kaip ½ visų Narių, įtrauktų į Galutinį Narių sąrašą Kongresui. Nustačius esant kvorumą, pripažįstama, kad jis yra viso Kongreso metu.

 

9.9. Jei Kongrese nėra kvorumo, Įstatų nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų turi būti sušauktas pakartotinis Kongresas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Kongreso darbotvarkės klausimais, nepriklausomai kiek Narių jame atstovaujama.

 

Pakartotinai sušauktame Kongrese gali dalyvauti delegatai, kurie buvo deleguoti dalyvauti kvorumo neturėjusiame Kongrese, o Kongresas pakartotinai šaukiamas vadovaujantis jau patvirtintu Galutiniu Narių sąrašu Kongresui.

 

Delegatas pakartotinai sušauktame Kongrese turi tiek balsų, kiek Narių, įtrauktų Galutinį Narių sąrašą Kongresui, jis atstovauja, jei tik šis kiekis neviršija nustatytos delegato atstovavimo kvotos. Jei delegatas atstovauja daugiau Narių, nei jam nustatyta atstovavimo kvota, tai jis Kongrese turi tiek balsų, kokia yra jo atstovavimo kvota.

 

9.10. Balsavimas Kongrese yra atviras. Visi Kongreso sprendimai, išskyrus Etikos komisijos ir Revizijos komisijos narių (Revizoriaus) rinkimą, o taip pat į Prezidiumą deleguojamų atstovų rinkimą, priimami ne mažiau kaip ⅔ visų Kongrese atstovaujamų Narių balsais. Renkant Etikos komisijos ir Revizijos komisijos narius (Revizorių), o taip pat į Prezidiumą deleguojamus atstovus sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu atstovaujamų Narių balsų „už“ negu „prieš“ (delegatai, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis).

 

9.11. Kongreso darbą pradeda ir visam Kongreso darbui pirmininkauja Prezidentas ar jo pavedimu Viceprezidentas. Kongreso posėdžiai turi būti protokoluojami. Protokole nurodoma posėdžio vieta ir laikas, Galutiniame Narių sąraše Kongresui esančių Narių skaičius, Kongrese atstovaujamų Narių skaičius, kvorumo buvimas, darbotvarkė, balsavimo rezultatai, priimti sprendimai bei kita informacija. Prie protokolo pridedamas Kongrese dalyvaujančių delegatų sąrašas ir informacija apie Kongreso sušaukimą. Kongreso protokolą pasirašo jo pirmininkas ir sekretorius.

 

9.12. Delegato atstovavimo kvotą, kontrolinę atstovavimo kvotą, Narių delegavimo į Kongresą tvarką, Nario atstovavimo ir jo balsavimo teisės realizavimo Kongrese tvarką nustato, Įstatymais ar Įstatais nereglamentuotus Kongreso organizavimo ir pravedimo klausimus sprendžia Prezidiumas.

 

Kongreso sprendimai Nario pareiškimu gali būti teismine tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu:

 

- klausimas, dėl kurio priimtas nutarimas, Įstatų nustatyta tvarka nebuvo įrašytas į Kongreso darbotvarkę;

 

- buvo pažeista Įstatymais ar Įstatais nustatyta Kongreso sušaukimo ar Kongreso darbotvarkės priėmimo tvarka;

 

- Kongreso sprendimai prieštarauja Įstatymams ar Įstatams.

 

 

 

10. Susirinkimas.

 

10.1. Susirinkimas yra kolegialus Valdymo organas, kuriame priimami Garbės narių sprendimai.

 

10.2. Susirinkimo kompetencija:

 

10.2.1. Renka į Prezidiumą deleguojamus Garbės narius;

 

10.2.2. Renka į senos sudėties Prezidiumą deleguojamus Garbės narius, pakeičiančius atstatydintus ar atsistatydinusius jos narius;

 

10.2.3. Reikalauja Dalyvio pašalinimo iš Sandraugos;

 

10.2.4. Priima sprendimus dėl Susirinkimo į Prezidiumą deleguotų atstovų ir Garbės narių atstatydinimo;

 

10.2.5. Sprendžia kitus Asociacijų įstatyme ir Įstatuose Susirinkimo kompetencijai priskirtinus klausimus;

 

10.2.6. Susirinkimas šaukiamas reikalui esant, o įvykus Kongresui, kuriame buvo išrinkti atstovai į naujos sudėties Prezidiumą, Susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas po Kongreso;

 

10.2.7. Susirinkimą šaukia Prezidentas arba vienas iš Garbės narių, kuris pasiūlo ir šaukiamo Susirinkimo darbotvarkę. Visų Susirinkimų darbotvarkių pirmasis klausimas – Susirinkimo pirmininko rinkimai. Apie šaukiamą Susirinkimą Garbės nariai informuojami Įstatų 8.1-8.3 punktuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas iki Susirinkimo pradžios;

 

Už Susirinkimo sušaukimą ir jo pravedimą atsakinga Administracija ir jos vadovas.

 

10.3. Susirinkime Garbės narį-ūkio subjektą atstovauja jo Atstovas, o Garbės narys-pilietis pats asmeniškai dalyvauja Susirinkime. Garbės narys negali pavesti kitam atstovauti jį Susirinkime.

 

Susirinkime ketinančio dalyvauti Garbės nario-ūkio subjekto Atstovas, jei jis nėra vadovas, turi turėti nustatyta tvarka išduotą ūkio subjekto įgaliojimą atstovauti jį Susirinkime.

 

Susirinkime dalyvaujantys Garbės nariai (jų įgaliotieji atstovai) registruojami pasirašytinai Susirinkimo dalyvių registracijos sąraše, kurį pasirašo Susirinkimo pirmininkas. Sąraše nurodomi Garbės nario (jo įgaliotojo atstovo) duomenys.

 

Prezidentas, jei jis nėra Garbės narys, dalyvauja Susirinkime be balso teisės.

 

10.4. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ visų Garbės narių. Nustačius esant kvorumą, pripažįstama, kad jis yra viso Susirinkimo metu.

 

10.5. Jei Susirinkime nėra kvorumo, Įstatų nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, turi būti sušauktas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepriklausomai kiek Garbės narių jame dalyvauja.

 

10.6. Kiekvienas Garbės narys turi balso teisę Susirinkime.

 

Balsavimas Susirinkime yra atviras. Visi Susirinkimo sprendimai priimami ne mažiau kaip ⅔ visų Susirinkime dalyvaujančių Garbės narių balsų.

 

10.7. Susirinkimo darbą pradeda Prezidentas, o išrinkus Susirinkimo pirmininką – jo darbui vadovauja Susirinkimo pirmininkas. Susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokole nurodoma Susirinkimo vieta ir laikas, Garbės narių skaičius, Susirinkime dalyvaujančių Garbės narių skaičius, kvorumo buvimas, darbotvarkė, balsavimo rezultatai, priimti sprendimai bei kita informacija. Susirinkimo protokolą pasirašo jo pirmininkas.

 

10.8. Susirinkimo sprendimai gali būti teismine tvarka pripažinti negaliojančiais Garbės nario ar Prezidento pareiškimu, jeigu:

 

- klausimas, dėl kurio priimtas nutarimas, Įstatų nustatyta tvarka nebuvo įrašytas į Susirinkimo darbotvarkę;

 

- buvo pažeista Įstatymais ar Įstatais nustatyta Susirinkimo sušaukimo tvarka;

 

- Susirinkimo sprendimai prieštarauja Įstatymams ar Įstatams.

 

 

 

11. Prezidiumas

 

11.1. Prezidiumas yra kolegialus valdymo organas, vadovaujantis Sandraugos veiklai tarp Kongresų. Prezidiumo narių skaičių, kuris negali būti mažesnis kaip 5 (penki), nustato Kongresas.

 

Prezidiumo kadencija – 5 (penkeri) metai, Prezidiumas atskaitingas Kongresui. Prezidiumo posėdžiai šaukiami esant reikalui, bet ne rečiau kaip kartą per metų ketvirtį.

 

11.2. Prezidiumą sudaro Kongreso ir Susirinkimo į Prezidiumą deleguoti atstovai.

 

Kongresas iš Narių tarpo išrenka į Prezidiumą deleguojamus atstovus, kurių negali būti daugiau nei pusė. Likusius Prezidiumo narius renka ir į Prezidiumą deleguoja Susirinkimas.

 

11.3. Senos sudėties Prezidiumo įgaliojimai pasibaigia kai suformuojamas ir pradeda darbą naujos sudėties Prezidiumas. Naujos sudėties Prezidiumas laikomas suformuotu ir pradeda savo darbą, kai į jį deleguojama ne mažiau 2/3 jo narių. Senos sudėties Prezidiumas dirba tol, kol suformuojamas naujos sudėties Prezidiumas.

 

11.4. Sumažėjus Prezidiumo narių skaičiui, Susirinkime gali būti išrinkti trūkstami Prezidiumo nariai, kurie savo pareigas eina kol suformuojamas naujos sudėties Prezidiumas. Prezidiumas nelaikomas naujos sudėties, jei jame pasikeičia tik Susirinkimo deleguojami atstovai ar pasikeičia ne daugiau kaip pusė į Prezidiumą Kongreso deleguotų atstovų.

 

Jai Prezidiume pasikeičia daugiau kaip pusė į Prezidiumą Kongreso deleguotų atstovų ar Prezidiume nėra 2/3 jo narių, tai turi būti renkamas naujos sudėties Prezidiumas.

 

11.5. Prezidiumo kompetencija:

 

11.5.1. Užtikrina Kongreso ir Susirinkimo sprendimų įgyvendinimą, svarsto Konsultacinio komiteto pateiktus siūlymus;

 

11.5.2. Šaukia Kongresus, tvirtina jų darbotvarkių projektus;

 

11.5.3. Tvirtina Narių sąrašą Kongresui, Galutinį Narių sąrašą Kongresui, delegato atstovavimo kvotą, kontrolinę atstovavimo kvotą, Narių delegavimo į Kongresą tvarką, Nario atstovavimo ir jo balsavimo teisės realizavimo Kongrese tvarką, sprendžia kitus Įstatymais ar Įstatais nereglamentuotus Kongreso organizavimo ir pravedimo klausimus;

 

11.5.4. Priima Asmenis į Sandraugą, šalina Dalyvius iš Sandraugos, tvirtina ir atšaukia Atstovus. Priima sprendimus dėl Dalyvio statuso pakeitimo ar perdavimo kitam Asmeniui, Dalyvio perėjimo į kitą Skyrių, tvirtina ir keičia Dalyvių perkėlimo ar perėjimo į kita Pirminį skyrių tvarką;

 

11.5.5. Nustato kiek ir kokių rekomendacijų turi pateikti Asmenys ir Dalyviai, nustato laiką, kurį aukštesnį statusą ketinantys įgyti Dalyviai privalo išbūti Sandraugoje, nustato terminus, po kurio priimami ir nagrinėjami pakartotiniai Asmenų ir Dalyvių prašymai;

 

11.5.6. Priima sprendimus dėl reikalavimo būti išbuvusiu Sandraugoje nustatytą laiką netaikymo Dalyviams, kurių statusas keičiamas į aukštesnį, tvirtina ir keičia Dalyvio statuso suteikimo kitam asmeniui tvarką;

 

11.5.7. Tvirtina ir keičia Priesaikos tekstą. Priima Asmenų Priesaiką ar įgalioja tai padaryti Valdymo organų dalyviams ar Struktūrinių padalinių vadovams;

 

11.5.8. Keičia, papildo ir tvirtina Dalyvio mokesčių mokėjimo tvarką. Priima sprendimus dėl Dalyvio mokesčių sumažinimo atskiriems Dalyviams ar jų grupėms;

 

11.5.9. Priima sprendimus dėl Struktūrinių padaliniu steigimo (apjungimo, suskaldymo, prijungimo) ir panaikinimo, dėl Pirminio skyriaus priskyrimo Antriniam ar Regioniniam skyriui, Antrinių teritorinių skyrių priskyrimo Regioniniam skyriui, skiria ir atšaukia Struktūrinių padalinių vadovus, tvirtina Struktūrinių padalinių nuostatus, nustato Prezidiumo reguliuojamus Filialo (Atstovybės) veiklos klausimus, Antrinių ir Regioninių skyrių skaičių, jų sudėtį ir veiklos teritoriją, keičia Sandraugos buveinę;

 

11.5.10. Deleguoja Narius į Konsultacinį komitetą, atšaukia į Konsultacinį komitetą deleguotus Narius;

 

11.5.11. Renka ir atšaukia Prezidentą. Prezidentu gali būti išrinktas asmuo, išbuvęs Prezidiumo nariu nustatytą kadencijų skaičių. Nustato kiekį kadencijų, kurį privalo išbūti Prezidiumo nariu asmuo, renkamas Prezidentu;

 

11.5.12. Prezidento teikimu tvirtina ir atšaukia Viceprezidentus, kurių skaičių nustato Prezidiumas;

 

11.5.13. Prima Prezidiumo, Konsultacinio komiteto, Etikos komisijos ir Revizijos komisijos narių (Revizoriaus) atsistatydinimą, sustabdo jų įgaliojimus Sandraugos organuose, panaikiną šių įgaliojimų sustabdymą;

 

11.5.14. Tvirtina Sandraugos atributiką ir nustato jos naudojimo tvarką. Nustato, tvirtina ir keičia Sandraugoje išduodamų sertifikatų, pažymėjimų, naudojamų anketų, prašymų ir kitų dokumentų pavyzdžius;

 

11.5.15. Priima sprendimus dėl Sandraugos paramos ar kritikos kandidatuojantiems Seimo, Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimuose, rinkimuose į Europos Parlamentą;

 

11.5.16. Nustato kokie dokumentai, informacija ar duomenys sudaro komercinę paslaptį, organizuoja jos apsaugą. Nustato, kurie Prezidiumo ar Struktūrinių padalinių sprendimai laikytini konfidencialiais;

 

11.5.17. Kontroliuoja Administracijos darbą, tvirtina Administracijos sudėtį, Administracijos vadovą ir vyriausiąjį finansininką, sudaro su jais darbo sutartis bei jas nutraukia. Tvirtina Administracijos darbo reglamentą, darbuotojų etatų sąrašą bei jų atlyginimo dydžius;

 

11.5.18. Nustato Prezidiumo kontroliuojamą sumą, taikoma turtui, lėšoms, sudaromiems sandoriams, priimamiems įsipareigojimams ar teikiamoms garantijoms;

 

11.5.19. Priima sprendimus dėl sandorių sudarymo ir įsipareigojimų prisiėmimo, jei sandorio ar įsipareigojimo vertė viršija nustatytą Prezidiumo kontroliuojamą sumą;

 

11.5.20. Prima sprendimus dėl turto valdymo, naudojimo ir disponavimo, lėšų gavimo ir panaudojimo, jei turto vertė ar lėšų suma viršija nustatytą Prezidiumo kontroliuojamą sumą;

 

11.5.21. Nustato atlyginimo už darbą tvarką bei sąlygas (darbo užmokesčio dydį, priedus ir kt.), Sandraugos organų narių, Struktūrinių padalinių vadovų, jų valdymo organų narių bei Dalyvių išlaidų, patirtų atliekant savo funkcijas, vykdant duotus pavedimus ir nurodymus, kompensavimo tvarką;

 

11.5.22. Priima sprendimus dėl fondų steigimo, tvirtina fondų nuostatus;

 

11.5.23. Nustato ir keičia Sandraugos rėmimo sąlygas bei tvarką, paramos Sandraugai įforminimo tvarką, reglamentuoja Sandraugos ir Rėmėjų sąveiką, sprendžia kitus su parama susijusius klausimus, nustato papildomas sąlygas Rėmėjams;

 

11.5.24. Nustato Sandraugos teikiamų paslaugų kainą, paslaugų teikimo sąlygas bei tvarką;

 

11.5.25. Vykdo Valdymo organų jam deleguotas funkcijas;

 

11.5.26. Paveda Administracijai ar Struktūriniams padaliniams spręsti atskirus Prezidiumo kompetencijai priskirtus klausimus;

 

11.5.27. Sprendžia kitus Sandraugos veikloje kylančius ir Prezidiumo kompetencijai priskirtinus klausimus;

 

11.5.28. Prezidiumui vadovauja Prezidentas arba jo pavedimu vienas iš Viceprezidentų. Prezidento kadencija – 5 (penkeri) metai. Prezidiumas dirba vadovaudamasis Prezidiumo reglamentu, kuriame apibrėžta Prezidiumo sprendimų priėmimo tvarka, Viceprezidentų kompetencija ir kiti Prezidiumo darbo klausimai.

 

11.6. Prezidento kompetencija:

 

11.6.1. Organizuoja ir vadovauja Prezidiumo darbui, šaukia Prezidiumo posėdžius, siūlo jų darbotvarkę ir pirmininkauja juose;

 

11.6.2. Reprezentuoja Sandraugą aukščiausiame lygyje valstybinėse, valdžios, tarptautinėse organizacijose ir kitose Institucijose;

 

11.6.3. Siūlo tvirtinimui Struktūrinių padalinių, steigiamų ūkio subjektų vadovus;

 

11.6.4. Siūlo tvirtinimui Viceprezidentus, Administracijos vadovą ir į Konsultacinį komitetą deleguojamus Narius;

 

11.6.5.Šaukia Susirinkimus ir dalyvauja juose;

 

11.6.6. Prezidiumo pavedimu pasirašo sudaromas ir nutraukiamas darbo sutartis su Administracijos vadovu;

 

11.6.7. Reikalauja Dalyvio pašalinimo iš Sandraugos ar Atstovo atšaukimo;

 

11.6.8. Pasirašo dokumentus, užtikrinančius Prezidiumo priimtų sprendimų įgyvendinimą;

 

11.6.9. Atsiskaito Kongresui už Prezidiumo ir Konsultacinio komiteto veiklą;

 

11.6.10. Deleguoja jam suteiktus įgaliojimus Viceprezidentams ar kitiems Prezidiumo nariams;

 

11.6.11. Vykdo kitas Įstatymais, Įstatais ar kitais Sandraugos dokumentais numatytas ar jam deleguotas funkcijas;

 

11.6.12. Prezidentui atsistatydinus ar dėl kitų priežasčių negalint vykdyti jam pavestų funkcijų, Prezidento įgaliojimai Prezidiumo sprendimu pavedami vienam iš Viceprezidentų.

 

 

 

12. Administracijos vadovas

 

12.1. Administracijos vadovas yra vienasmenis valdymo organas, vadovaujantis Administracijos darbui. Administracijos vadovas atskaitingas Prezidiumui.

 

12.2. Administracijos vadovo kompetencija:

 

12.2.1. Vadovauja Administracijai ir kasmet atsiskaito Prezidiumui už jos veiklą;

 

12.2.2. Atidaro ir uždaro Sandraugos sąskaitas kredito įstaigose;

 

12.2.3. Sandraugos vardu sudaro sandorius ir prisiima įsipareigojimus, jei sandorio ar įsipareigojimo vertė neviršija nustatytą Prezidiumo kontroliuojamą sumą, atlieka kitus juridinius veiksmus Sandraugos vardu savo kompetencijos ribose;

 

12.2.4. Valdo, naudoja ir disponuoja Sandraugos turtu ir lėšomis, jei turto vertė ar lėšų suma neviršija nustatytą Prezidiumo kontroliuojamą sumą;

 

12.2.5. Užtikrina Dalyvių apskaitos vedimą, teikiamų duomenų bei informacijos rinkimą ir apdorojimą;

 

12.2.6. Organizuoja kolektyvinių Sandraugos organų veiklos aptarnavimą, reikiamos medžiagos ruošimą, duomenų bei informaciją rinkimą ir apdorojimą;

 

12.2.7. Įgyvendina Sandraugos organų sprendimus, rekomendacijas, pavedimus ir nurodymus;

 

12.2.8. Savo kompetencijos ribose atstovauja Sandraugos, jos organų, Struktūrinių padalinių, Dalyvių, teritorinių bendruomenių ir Asmenų interesus Institucijose arba įgalioja tai daryti kitus asmenis;

 

12.2.9. Reikalauja Dalyvio pašalinimo iš Sandraugos ar Atstovo atšaukimo;

 

12.2.10. Organizuoja Sandraugos lėšų rinkimą, užtikrina jų teisėtą, tikslingą ir racionalų

 

panaudojimą, tvirtina Skyrių sąmatas;

 

12.2.11. Užtikrina Sandraugos veiklos apskaitą ir atskaitomybę. Rengia ir pateikti Prezidiumui kiekvienų praėjusių finansinių metų Sandraugos veiklos ataskaitą;

 

12.2.12. Priima ir atleidžia Administracijos samdomus darbuotojus;

 

12.2.13. Tvarko su Sandraugos veikla susijusią dokumentaciją, korespondenciją ir informaciją. Skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;

 

12.2.14. Užtikrina kitų Administracijos funkcijų ir gautų pavedimų vykdymą;

 

12.2.15. Vykdo kitus Sandraugos organų pavedimus, nurodymus ir jam deleguotas funkcijas.

 

12.3.Administracijos vadovo teisės, pareigos ir kiti jo darbo klausimai aptariami su Sandrauga sudaromoje darbo sutartyje. Administracijos vadovo sudaryti sandoriai gali būti pripažinti negaliojančiais Įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 

13. Konsultacinis komitetas

 

13.1. Konsultacinis komitetas yra kolegialus Sandraugos organas, svarstantis svarbius Sandraugos veiklos klausimus ir teikiantis siūlymus Prezidiumui ar Kongresui. Konsultacinio komiteto kadencija – 3 (trys) metai. Konsultacinis komitetas atskaitingas Kongresui. Konsultacinio komiteto posėdžiai šaukiami bent kartą į pusmetį.

 

13.2. Sprendimą dėl Konsultacinio komiteto įsteigimo priima Kongresas. Kol Konsultacinis komitetas neįsteigtas, arba jį panaikinus, visus jo kompetencijai priskirtus kausimus nagrinėja Kongresas.

 

13.3. Į Konsultacinio komiteto sudėtį įeina Prezidiumo nariai, Etikos komisijos pirmininkas, Revizijos komisijos pirmininkas, Administracijos vadovas, Regioninių skyrių vadovai ir kiti Prezidiumo į Konsultacinį komitetą deleguoti Nariai.

 

13.4. Konsultacinio komiteto kompetencija:

 

13.4.1. Teikia siūlymus dėl Tikslų detalizavimo, jų įgyvendinimo priemonių, Sandraugos sprendžiamų uždavinių ir vykdomų funkcijų;

 

13.4.2. Analizuoja, svarsto, vertina ir teikia siūlymus rengiamiems ar jau parengtiems Sandraugos dokumentams;

 

13.4.3. Susipažįsta su rengiamomis ir parengtomis programomis, jų įgyvendinimo planais, teikia jiems siūlymus;

 

13.4.4. Analizuoja, svarsto, vertina ir teikia siūlymus planuojamiems Sandraugos renginiams ir priemonėms;

 

13.4.5. Teikia siūlymus Sandraugos ir jos Skyrių veiklos gerinimui;

 

13.4.6. Atskiroms Sandraugos veiklos sritims koordinuoti ir plėtoti, konkrečių uždavinių sprendimui ar Tikslams pasiekti sudaro komitetus, komisijas, darbo grupes, tvirtina jų vadovus ir darbo reglamentus;

 

13.4.7. Analizuoja ir vertina valstybės gyvenimo sričių raidos procesus, valstybės institucijų veiksmus ir sprendimus, daro pareiškimus Sandraugai ir visuomenei aktualiais klausimais;

 

13.4.8. Gali pavesti Prezidiumui spręsti jo kompetencijai priskirtus klausimus;

 

13.4.9. Analizuoja, svarsto, vertina ir teikia siūlymus kitais Sandraugai svarbiais veiklos klausimais;

 

13.4.10. Sprendžia kitus Asociacijų įstatyme ir Įstatuose Kongreso kompetencijai priskirtinus klausimus.

 

13.5. Konsultacinio komiteto posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Prezidentas arba jo pavedimu vienas iš Viceprezidentų. Konsultacinis komitetas dirba vadovaudamasis Kongreso patvirtintu Konsultacinio komiteto reglamentu, kuriame apibrėžta Konsultacinio komiteto sprendimų priėmimo tvarka, Konsultacinio komiteto vadovo pavaduotojų kompetencija ir kiti Konsultacinio komiteto darbo klausimai.

 

13.6. Konsultacinio komiteto vadovo kompetencija:

 

13.6.1. Organizuoja ir vadovauja Konsultacinio komiteto darbui, šaukia Konsultacinio komiteto posėdžius, siūlo jų darbotvarkes ir pirmininkauja juose;

 

13.6.2. Inicijuoja komitetų, komisijų, darbo grupių sudarymą, siūlo tvirtinimui jų vadovus;

 

13.6.3. Pasirašo Konsultacinio komiteto teikiamus siūlymus;

 

13.6.4. Pasirašo Sandraugos pareiškimus Sandraugai ir visuomenei aktualiais klausimais;

 

13.6.5. Atsiskaito už Konsultacinio komiteto veiklą Kongresui;

 

13.6.6. Deleguoja jam suteiktus įgaliojimus Viceprezidentams ar kitiems Konsultacinio komiteto nariams;

 

13.6.7. Vykdo kitas Įstatymais, Įstatais ar kitais Sandraugos dokumentais numatytas ir jam deleguotas funkcijas.

 

 

 

14. Etikos komisija.

 

14.1. Etikos komisiją iš ne mažiau kaip 3 (trijų) narių renka Kongresas. Etikos komisijos kadencija – 3 (trys) metai. Etikos komisijos darbą organizuoja ir jai vadovauja iš jos narių tarpo išrinktas Etikos komisijos pirmininkas. Etikos komisija atskaitinga Kongresui.

 

14.2. Etikos komisijos nariu gali būti bet kuris savo pareigas vykdantis Narys-pilietis ar Nario-ūkio subjekto Atstovas. Etikos komisijos nariu negali būti Administracijos vadovas, Prezidiumo ir Revizijos komisijos nariai (Revizorius).

 

14.3. Etikos komisijos kompetencija:

 

14.3.1. Tiria Dalyvių, Sandraugos organų ir jų narių skundus bei prašymus;

 

14.3.2. Analizuoja ir svarsto Etikos kodekso pažeidimus;

 

14.3.3. Teikia siūlymus Etikos kodekso pakeitimams ir papildymams;

 

14.3.4. Reikalauja Dalyvio pašalinimo iš Sandraugos;

 

14.3.5. Atsiskaito Kongresui;

 

14.3.6. Vykdo kitas Įstatymais, Įstatais ar kitais Sandraugos dokumentais numatytas ar jai deleguotas funkcijas.

 

14.4. Etikos komisijos sprendimai yra privalomi ir gali būti skundžiami teismine tvarka.

 

 

 

15. Revizijos komisija

 

15.1. Revizijos komisiją iš ne mažiau kaip 3 (trijų) narių arba Revizorių renka Kongresas. Revizijos komisijos (Revizoriaus) kadencija – 3 (trys) metai. Revizijos komisijos darbą organizuoja ir jai vadovauja iš jos narių tarpo išrinktas Revizijos komisijos pirmininkas. Revizijos komisija (Revizorius) atskaitinga Kongresui.

 

15.2. Revizijos komisijos nariu (Revizoriumi) gali būti bet kuris asmuo, nesantis Prezidiumo nariu, Administracijos vadovu ir Sandraugos vyriausiuoju finansininku.

 

15.3. Revizijos komisijos (Revizoriaus) kompetencija:

 

15.3.1. Tikrina Sandraugos finansinę veiklą;

 

15.3.2. Tikrina Sandraugos metų finansinę atskaitomybę, su ja susijusius finansinės-buhalterinės veiklos dokumentus ir patikrinimo rezultatus pateikia Prezidiumui;

 

15.3.3. Kongreso, Prezidiumo ar ne mažiau kaip 1/10 Narių pavedimu atlieka Sandraugos

 

finansinius-buhalterinius patikrinimus ir patikrinimo rezultatus pateikia Prezidiumui;

 

15.3.4. Administracijos vadovui ar Sandraugos vyriausiajam finansininkui padavus raštišką atsistatydinimo pareiškimą arba pareiškus nepasitikėjimą jais, nedelsiant atlieka Sandraugos ūkinės–finansinės veiklos patikrinimą ir pateikia savo išvadas Prezidiumui;

 

15.3.5. Vykdo kitas Įstatymais, Įstatais ar kitais Sandraugos dokumentais numatytas ir jai deleguotas funkcijas.

 

15.4. Revizijos komisijos (Revizoriaus) sprendimai gali būti skundžiami teismine tvarka.

 

VI. SANDRAUGOS LĖŠOS IR TURTAS

 

 

 

16.1. Sandraugai nuosavybės teise gali priklausyti vertybiniai popieriai, įnašai ir pajai, pastatai, įrenginiai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas teisėtu būdu įgytas, padovanotas, paveldėtas ar kitokiu būdu gautas turtas bei lėšos.

 

16.2. Sandraugos lėšas ir turtą sudaro:

 

16.2.1. Stojamieji įnašai, kandidatavimo mokesčiai, Nario mokesčiai ir kiti Dalyvio mokesčiai;

 

16.2.2. Sandraugos pajamos iš vykdomos ūkinės-komercinės veiklos;

 

16.2.3. Pajamos gautos už parduotą, išnuomotą ar kitaip naudojamą Sandraugos turtą;

 

16.2.4. Kredito įstaigų už jose saugomas lėšas mokamos palūkanos, dividendai;

 

16.2.5. Tiksliniai įnašai, įskaitant įnašus į Savišalpos ir kitus fondus;

 

16.2.6. Rėmėjų ir Asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;

 

16.2.7. Lėšos ir turtas, gauti kaip parama ar labdara;

 

16.2.8. Pagal testamentą Sandraugai tenkantys palikimai;

 

16.2.9. Lėšos ir turtas, skiriami tiksliniams projektams bei programoms iš fondų, programų ir projektų;

 

16.2.10. Dotacijos;

 

16.2.11. Kitos teisėtu būdu gautos lėšos ir turtas.

 

16.3. Sandraugos lėšos naudojamos siekiant įgyvendinti Tikslus bei užtikrinti Sandraugos veiklą. Tame tarpe:

 

16.3.1. Sandraugos veiklos išlaidoms apmokėti, įskaitant Valdymo organų ir jų narių,

 

Struktūrinių padalinių, jų vadovų, valdymo organų narių, darbuotojų ir Dalyvių išlaidoms, patirtoms atliekant savo funkcijas, vykdant duotus pavedimus ir nurodymus, apmokėti;

 

16.3.2. Darbo užmokesčiui, autoriniam atlyginimui, komandiruotėms ir kitoms su darbo santykiais ar darbu Administracijoje, Valdymo organuose ar Struktūriniuose padaliniuose susijusioms išmokoms (priedams, premijoms ir kt.);

 

16.3.3. Turtui įsigyti, nuomoti ir eksploatuoti;

 

16.3.4. Leidybinei veiklai, inventoriui įsigyti, konkursams, išvykoms ir kitiems renginiams bei priemonėms finansuoti;

 

16.3.5. Išmokoms iš Savišalpos ir kitų fondų;

 

16.3.6. Kitoms Įstatymams ir Įstatams neprieštaraujančioms reikmėms.

 

 

 

VII. INFORMACIJOS SKELBIMAS.

 

 

 

17.1. Sandraugos skelbimai, kurie turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir Sandraugos internetinėje svetainėje.

 

17.2. Sandraugos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija, išsiunčiama nariams elektroniniu paštu, paštu arba informuojama telefonu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Sandraugos būstinėje.

 

17.3. Dokumentų ir kitos informacijos apie Sandraugos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina Sandraugos prezidentas.

 

 

 

VIII. SANDRAUGOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS.

 

 

 

18.1. Sandrauga gali būti reorganizuota ar likviduota Kongreso sprendimu Įstatymuose ir Įstatuose nustatyta tvarka.

 

18.2. Kongresas ar institucija, nusprendusi likviduoti Sandraugą, skiria likvidatorių, nustato jo įgaliojimus, likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Paskyrus likvidatorių, Sandrauga įgyja likviduojamos asociacijos statusą, Valdymo organai netenka įgaliojimų, o jų funkcijas atlieka likvidatorius.

 

 

 

IX. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

 

 

19.1. Įstatai gali būti keičiami tik Kongreso sprendimu. Siūlymai dėl Įstatų pakeitimų turi būti teikiami ne vėliau kaip prieš 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų iki Kongreso dienos. Kongresui priėmus sprendimą pakeisti Įstatus, surašomas visas pakeistų Įstatų tekstas, kurį pasirašo Kongreso pirmininkas.

 

19.2. Pakeistus Įstatus kartu su teisės aktų nustatytais dokumentais Administracijos vadovas per Įstatymų nustatytus terminus privalo pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

 

Pakeisti Įstatai įsigalioja juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre.

 

 

Įstatai patvirtinti 2012m. lapkričio mėn. 24d. neeilinio Sandraugos "Kitokia Lietuva" Kongreso susirinkimo protokolu, Nr. 1